Slovo z minulosti

V tejto rubrike by sme vám chceli priniesť prepisy zaujímavých a hodnotných článkov z histórie, predovšetkým tej slovenskej.

Graham GreeneOtázka „Patrí kresťan svetu?“ sa nám páči asi tak, ako otázka druhá – „Patrí väzeň svojmu väzeniu?“ Pre väzňov duševný stav netkvie nebezpečenstvo ani tak vo väzbe samotnej, ako skôr v tom, že si na ňu väzeň zvyká. Väzenie, v ktorom je človeku dobre, lebo v celách sú kvety a strava býva dobrá, kde môže hrať na ihrisku tenis a kde je riaditeľom človek vzdelaný a dobrotivý – takéto väzenie väzňovi podkope morálku čo najskôr. O čo priaznivejší je z tohto hľadiska osud kresťanov v dnešnej dobe: problém kresťana sa v tomto svete zjednodušil. Vieme celkom presne, na čom sme. V dobách Belsenu a Dachau nehrozí nebezpečenstvo, že sa zmierime so svojim väzením.

Sexuálne oslobodenie alebo otroctvo?Za mojej mladosti v ľavicových kruhoch poniektorí horlivci s oduševnením a vierou hovorievali o revolúcii, ktorú možno očakávať. Znamenala pre nich akýsi Druhý príchod, ku ktorému musí dôjsť, i keby už oni sami nemali byť jeho svedkami. Dnes výkrik: „Anglia, povstaň!“ je obľúbeným heslom na pokrokových zhromaždeniach a za to, že ešte vôbec jestvuje, možno azda ďakovať tomu, že vyjadruje falickú túžbu. Zdalo by sa, že uprostred dvadsiateho storočia robotníci celého sveta nemajú čo stratiť, okrem svojich orgazmov.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!Tak národné, ako aj rodinné sviatky dávajú príležitosť k vznešeným prejavom. K takýmto slávnostiam prinášajú básnici, umelci-maliari tvorby svojho ducha. Rečníci sa preslavujú hlbokými myšlienkami a rečami. Pred 70 rokmi, roku 1863, Slavianstvo oslavovalo epochálnu a historickú dobu príchodu solúnskych bratov na posvätný Velehrad. Náš básnik napísal žalm veleby k tejto príležitosti. Volá si na pomoc svoje nástroje: volá lútňu, svoju dušu, fantáziu a celú minulosť.

Sprievod slovenskej mládežePri príležitosti 70. výročia „slovenského národného povstania“ a jeho nekritického oslavovania prinášame našim čitateľom dobovú reakciu na toto podujatie zo strany popredných slovenských spisovateľov a literátov. Tento dokument zo začiatku októbra 1944, ktorý vyšiel napríklad aj v denníku Slovák (č. 226, ročník 1944), je teraz zrejme prvýkrát zverejnený na internete. (Redakcia)

International Third PositionMedzinárodná tretia pozícia je duchovne motivovaný svetonázor, ktorý odmieta vyhlásenú „múdrosť“ moderného sveta, podľa ktorej sú všetky národy a všetky kultúry na veky vekov odsúdené na voľbu medzi ľavicou a pravicou, socializmom a kapitalizmom. Vychádzajúc z dôkladného poznania ľudskej prirodzenosti a jej záujmov, Tretia pozícia sa nesnaží o impotentný centrizmus, ale o program myslenia a skutkov, ktorý skutočne presahuje neplodné zášte voči modernému svetu. Tretia pozícia je preto politickým presvedčením pre 21. storočie.

Španielska falanga a J.A. Primo de RiveraŠpanielska falanga bola španielskou politickou stranou, ktorá vznikla v roku 1933, a hlásila sa k myšlienkam národného syndikalizmu. Jej ústrednou postavou bol José Antonio Primo de Rivera, ktorý bol 20. novembra 1936 popravený republikánmi v španielskej občianskej vojne. Publikovanie článku má slúžiť k štúdiu a neznamená, že redakcia sa s jeho obsahom plne stotožňuje. (Redakcia)

Svätí Cyril a Metod„Vysoký úrad zveľadenia kresťanského mena, ktorý zvláštnym spôsobom udelený bol blahoslavenému Petrovi, kniežaťu apoštolov, a jeho nasledovníkom, primal rímskych pápežov, aby sa postarali, žeby zvestovatelia sv. evanjelia ku rozličným národom okršleku zemského v rozličných dobách posielaní boli, ako to sama vec a rada milostivého Boha požadovať za dobré uzná.

Karol MederlyKarol Mederly (1887 – 1949) bol špičkový politik Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a poslanec slovenskému snemu. Nižšie je vybraná časť z jeho prejavu, ktorý odznel na pôde snemu 21. júla 1939. V texte boli urobené menšie štylistické a pravopisné úpravy, medzititulky sú dielom editora. Publikovanie článku má slúžiť k štúdiu a neznamená, že redakcia sa s jeho obsahom plne stotožňuje. (Redakcia)

Tomáš AkvinskýUverejňujeme tento výňatok z jedinečného diela sv. Tomáša Akvinského (1224/5 – 1274) o láske k ľudom príbuznej krvi, aby sme tak reagovali na čoraz častejšie skresľovanie cirkevného učenia. Cirkev učí láske k blížnemu, ku každej ľudskej bytosti, napriek tomu nepotláča prirodzené preferencie v tejto čnosti. Je prirodzené a chvályhodné, keď otec viac miluje svoje deti ako deti iného. Rovnako je prirodzené, keď nám je bližší viac národ náš ako iné národy. Preto nemajú pravdu tí, ktorí tvrdia, že nacionalizmus nemožno zosúladiť s kresťanstvom. Naopak, nacionalizmus je pozitívnou prirodzenosťou, vyvierajúcou zo samotnej podstaty človeka. (Redakcia)

CigániV Slovenskom národnom archíve sa možno stretnúť so zaujímavými dokumentmi. Predkladáme vám dva, ktoré sa venujú riešeniu cigánskej otázky z roku 1944. Do určitej miery ilustrujú dobové názory k tejto téme. 

Redakcia Priezor.com svojim čitateľom prináša vybrané faktické poznámky poslancov NR SR, ktoré v parlamente odzneli 31. marca 1999 počas rokovania o situácii v Kosove v čase jeho bombardovania vojskami NATO, ktorým Dzurindová vláda umožnila prelet ponad naše územie. Slota na rokovanie neprišiel, Fico bol na služobnej ceste. Malíková v úvode navrhla uctiť si minútou ticha prvú slovenskú obeť bombardovania Juhoslávie, iba 19-ročného Jána Kukučka z Padiny, ktorý padol v uniforme srbskej armády ako obranca Srbska. Mikloško úlisne a filantropicky pridal k návrhu aj minútu ticha za 2000 obetí kosovských Albáncov, ktorí „boli zmasakrovaní“. A tak sa začal desiaty deň rokovania 11. schôdze NR SR z 31. marca 1999 schizofrenickou spomienkou na obete i vrahov.

Prítomní: Vodca a ríšsky kancelár, ríšsky minister vojny generál poľný maršál v. Blomberg, vrchný veliteľ brannej moci gen. slob. pán von Fritsch, vrchný veliteľ námorníctva gen. admirál dr. h. c. Raede, vrchný veliteľ letectva gen. plk. Goering, ríšsky minister zahraničných vecí slob. pán von Neurath, plukovník Hossbach.

Na vysoko vzdelanom západe filozofia, prírodné vedy, sociologické systémy a programy vedú priamo k anarchii ducha. Protivy a kontrasty v živote národov i ľudí zaostrili sa, a ak nehľadíme prioptimisticky, zbadáme, že rozrušenie, negácia, špatnosť, lož, nízkosť, tma a smrť víťazí. Nehovoriac o kresťanstve, i stará filozofia od Herakleita a Empedokla hľadela nájsť rovnováhu medzi veľkými kontrastami človečenstva i prírody. Borba lásky a nenávisti, dobrého i zlého, priťahovania a odstrkovania spája sa v istú harmóniu. Tá je narušená v naše časy.

Časová ťažká choroba, áno, epidémia v mravnom svete dnešného človeka zjavila sa asi najprv v literatúre, no hneď potom v umení. My sme už neraz písali o diabolskom kulte špatného, nízkeho, o výrastkoch, vredoch a ranách všakového dekadenstva1. Sú národy, ktoré žijú z púheho opičiactva, a tak niekde v centrálnej svetovej metropole z výparov absintu2 kundoliaca sa spotvorenosť býva radostne schvátená a napodobnená, čo potom žiaľni nedoukovia a šarlatáni menujú snažením, pokrokovitosťou, kráčaním v jednom rade s najvycibrenejšou kultúrou...

Pozoruhodný hlas anglického časopisu o Benešovom pokuse uzavrieť s Vatikánom konkordát – Bez Slovenska to nepôjde – Slovensko požíva vo Vatikáne plnú dôveru.

Neobyčajný ruch cudzincov je badateľný na cestách [do] Betlehemu vedúcich. Rozkaz veľkého cisára Augusta vyrušil zo svojich príbytkov pokojných občanov palestínskych. Popisom ľudu chce zistiť mocný vladár počet svojich poddaných a technickou popisu i kontrolovať kmeňovú príslušnosť svojich občanov. Preto musí každý ísť do svojej rodnej obce odkiaľ jeho rodina pochádzala. Takto sa dostal na rušnú cestu i svätý Jozef s Pannou Máriou, aby sa dostali do Betlehema, rodného mesta svojho slávneho predka, veľkého Dávida kráľa. Prekonávajú ťažkosti dlhej cesty, aby sa načas dostali do Betlehema, o ktorom ani tušenia nemali ešte akej udalosti javiskom bude čoskoro.

Slovensko bolo dosiaľ s mnohých miest považované za priam klasickú zem slovanskej myšlienky. Tu, pod Tatrami, vyrastaly vedúce osobnosti slovanskej ideologie, odtiaľto obracaly sa túžobné hlasy pokorného národa o pomoc a záchranu k veľkým slovanským bratom, z tejto krajiny utekali nadšení slovenskí dobrovoľníci do vojenských šíkov, keď sa bojovalo o slobodu Slovanov.

V Brne aj po štátoprávnej zmene Moravy a Čiech študuje vyše 200 slovenských akademikov. Títo požiadali generálneho tajomníka Hlinkovej slovenskej ľudovej strany dr. Jozefa Kirschbauma, aby prišiel medzi nich prednášať o súčasnej politickej a hospodárskej situácii na Slovensku, ktoré najmä v Brne vplyvom lžipropagandy bolo postavené do veľmi zlého svetla.

Ukrajinci, národný socializmus, poriadok na východe, druhá svetová vojna, 1941, ZSSR, inváziaV minulých dňoch vyšla deklarácia ríšskej vlády vo veci vrátenia súkromného vlastníctva vo východnom obsadenom území. Dľa tejto deklarácie rozpúšťajú sa i zbytky kolchozov a ukrajinským sedliakom vracia sa pôda do vlastníctva. Tento fakt najlepšie dokazuje, ako chápu v Ríši prakticky novoeuropský program. V druhé výročie vypuknutia vojny so SSSR (22. 6.), hoci momentánne neprevádzajú sa nijaké veľké bojové operácie, možno len pripomenúť veľkú budovateľskú prácu ríšskych úradov na východe.

Nasledujúci krátky úryvok z knihy Pavla Križka pod názvom „Cesta do Sedmohradska“, vydanej v Turčianskom Svätom Martine v roku 1888, ako zvláštny výtlačok z Národných novín. Ako je z uvedeného zrejmé, slovenské názvy sa v dnes rumunských oblastiach nevyskytujú náhodne, ale ako pozostatok po dávnom slovenskom osídlení, ktoré sa vyskytovalo až v Aradskej župe či Sedmohradsku. Nasleduje citát úryvku:

Slovenský junákVáš redaktor mi už napísal do „Slovenskej devy“ niekoľko slov pre naše dievčatá. A teraz mňa čaká odveta. Nuž len krátko, so pár zrniek na cestu našim slovenským junákom a orlom.

Slovenské dievča chce vo vás vidieť hrdých a činorodých Slovákov. Chlapec bez národného povedomia, ľahostajný, je úbohým tieňom junáka alebo orla, ale s povedomím na vztýčenom čele, s jasom presvedčenia v očiach, s rumencom námahy na tvári po dobrovoľnej a obetavej práci za národ je hrdinom.

Slovenská žena s deťmiV minulom čísle múdra a skúsená žena vám písala o úlohách ženy v manželstve. Je to dobre, keď slovenská deva, ktorá dnes-zajtra sa stane nevestou a ženou, vie, ako vytvorí šťastný a spokojný domov, plný súladu a trvalej lásky pre muža aj pre seba. Ale ja vám poviem, že ťažko by aj tá najväčšia žena-umelkyňa natrvalo pravé šťastie udržala, keby nebolo jednoho: keby nebolo žiarivých detských očiek.

rodobrana, logo, znakPrinášame vám dobový prepis brožúrky Rodobranecký katechizmus, ktorý zahŕňa ideologickú a čiastočne aj metodologickú podstatu Rodobrany. Rodobrana bola organizácia, ktorú vytvoril v januári 1923 Vojtech Tuka na popud Andreja Hlinku, ktorý potreboval fyzicky chrániť politické manifestácie Slovenskej ľudovej strany – tie boli čoraz častejšie napádané marxistami a čechoslovákmi a neraz končili aj smrťou stúpencov SĽS.

prva slovenska republika druha svetova vojna narodny socializmusV podstate každý vojnový konflikt vedie sa vlastne pre male národy. Presnejšie: vojny – a to nielen novodobé, odjakživa to bolo tak – vedú sa preto, aby sa rozhodlo do sféry a vplyvu ktorej veľmoci, potažne ktorej skupiny veľmocí, majú sa dostať tie alebo oné malé a stredné národy. Toto je prapríčina a problematika každej vojny, nech sa už navonok o jej smysle a poslaní hovorí ako o „obnovení bývalého poriadku“ povedzme v Europe alebo o zaistení „potrebného životného priestoru.“

Jozef Tiso, zdroj: NSSŽiť musí, lebo žiť musí národ slovenský, ktorého kvetom je ona!

Pán všehomíra, ktorý rôznofarebnou krásou kvetín činí utešenou prírodu, rôznymi národmi obsypal tvárnosť zeme, a ako rôznofarebnosť kvetín, predsa pôvabného súladu, krásu dodáva hmotnej prírode – tak i človečenstva tvárnosť pri všetkej rôznosti národov, ba priam skrz túto rôznosť je milá a okúzľujúca.

Na lúke nenájdeme kvietka zbytočného: i to najmenšie a najjednoduchšie je potrebné k celkovej kráse lúky. I ten najmenší národ je nevyhnutne potrebný k úplnému rázu ľudstva, ináč by ho Boh ani nebol stvoril. Národ teda slovenský žiť musí, lebo je to vôľa Stvoriteľa!

Zábava